SOT-23(TO-236) BC856 THRU BC860 (BC856, BC857, BC858, BC859, BC860) General Purpose Small Signal Bipolar (BJT) Switch Transistors

SOT-23(TO-236) BC856 THRU BC860 (BC856A, BC856B, BC856C, BC857A, BC857B, BC857C, BC858A, BC858B, BC858C, BC859A, BC859B, BC859C, BC860A, BC860B, BC860C) Small Signal (BJT) Transistors

Small Signal Transistors Strong Products